20/11/15

ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ
Η ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
                                                                     13.11.2015
ΚΑΙ Ο   Rodrigue Dimitris el Khoury
ΜΕΓΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

γιὰ νὰ μὴ μουσουλμανοποιηθῇ
ἡ Ἑλλάδα μας καὶ ἡ Εὐρώπη μας


***
31 Ὀκτωβρίου  2015

Ὅπως πάντα δὲν μὲ ξεχνᾶτε. Εἶσθε πράγματι ἡ ἀγαπημένη μου ἑλληνικὴ οἰκογένεια.

Συμφωνῶ μαζί σας : μακρυὰ αὐτὴ ἡ μουσουλμανικὴ μετανάστευση ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη. Τοὺς γνωρίζουμε καλά, θὰ καταστρέψουν τὴν Εὐρώπη, ἀφοῦ κατέστρεψαν τὴν Μέση Ἀνατολή.
Ἡ Συρία ἦταν ἕνα κομμάτι τῆς Βυζαντικῆς Αὐτοκρατορίας … ἦρθαν καὶ τώρα τι ; ! κατέστρεψαν τὸν πολιτισμό μας.
Προσέξτε θέλουν νὰ εἰσβάλλουν στὴν Εὐρώπη, ἄλλοτε μὲ τὰ ὁπλα, ἄλλοτε μὲ τὴν «μετανάστευση» στὸ ὄνομα τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ». . . 
Προσευχόμαστε νὰ μὴ χάσουμε τὴν ταυτότητά μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν «ὀρθόδοξη βυζαντινή» ψυχή μας
Σᾶς ἔχω πάντοτε στὶς προσευχές μου,
Άδελφικὰ φιλιὰ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια σας στὸν Λίβανο, ἀπὸ τὸ κόμμα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.
  Rodrigue Dimitris el Khoury


Ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ σατανικὴ ἐπέμβαση τῶν σιωνιστῶν μὲ τὸν ἐξωραϊσμό τους σὲ «Ἄνοιξη ….», γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύονται τοὺς Λαοὺς καὶ τὰ πλούτη τους οἱ λίγοι. Τὸ ἀνήθικο εἶναι ὅτι οἱ διάφοροι λαοὶ ὄχι μόνον δὲν ἀντιστέκονται στὶς ἐξουθενωτικὲς αὐτὲς ἐπεμβάσεις ἀλλὰ ἀντίθετα, σχεδὸν ὅλες οἱ χῶρες, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως συμπαρίστανται καὶ διευκολύνουν τοὺς ἰμπεριαλιστὲς νὰ γκρεμίζουν τὰ μὴ ἀρεστὰ σὲ αὐτοὺς φαῦλα καθεστῶτα γιὰ νὰ τὰ ἀντικαθιστοῦν μὲ δικά τους πιόνια ποὺ σπέρνουν τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορά .  .  .
Οἱ παλιμβάρβαροι ἐπὶ 4,5 ὁλόκληρα χρόνια ἐνισχύουν τοὺς ἐξτρεμιστὲς ISIS (τζιχαντιστές, ποὺ καθίστανται παγκόσμιος ἀπειλή) κατὰ τοῦ Ἄσαντ ποὺ προστατεύει τοὺς Χριστιανούς . .  .
Ἡ Γαλλία, δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ σήμερα πρωτοστατεῖ γιὰ νὰ ἐξοπλίζονται οἱ μουσουλμάνοι ἐναντίον τοῦ Ἄσαντ ! ! !
Οἱ δυστυχισμένοι Σύριοι ἀδυνατοῦν νὰ ὑποφέρουν ἄλλο τὴν κόλαση τοῦ πολέμου καὶ τὴν μισαλλοδοξία τῶν μουσουλμάνων ἀναγκάζονται καὶ παίρνουν τὰ μάτια τους καὶ προτιμοῦν νὰ ἀφήσουν τὰ κορμιά τους στὶς θάλασσες τῆς Μεσογείου ἤ στὰ ανθρακωρυχεῖα τῆς Εὐρώπης ἤ σὲ πάσης φύσεως ὑποτυμητικὲς ἐργασίες. Μέσα σὲ αὐτοὺς καμουφλάρονται καὶ τζιχαντιστές. Σήμερα ἔδρασαν στὸ Παρίσι. Γιὰ  αὔριο ἀπειλοῦν τὴν Ρώμη, τὸ Λονδίνο, τὴν Οὐάσιγκτον .  .  .
Ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔπρεπε νὰ βροντοφωνεῖ ὄχι στὴν Α΄ ἤ στὴν Β΄ «Ἄνοιξη….», καὶ νὰ λέει κατάμουτρα στὸν «φίλο μας» Ὀλάντ καὶ σια – καὶ σ’ ὅλους τοὺς φίλους μας – φίδια κολοβά, νὰ ἐννοήσουν ὅτι εἶναι ἡ πρωτογενὴς αἰτία τοῦ κακοῦ. Αὐτὲς τὶς παλιμβαρβαρικὲς ἐπεμβάσεις - παρεμβάσεις, δράσεις καὶ ἀντιδράσεις, ποὺ προκαλοῦν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις - σιωνιστικοὶ κύκλοι τὶς χαρακτήριζαν οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι : «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια (δεκάδες χιλιάδες) κακὰ ἕπονται». Ὅμως οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν πρὸ πολλοῦ φροντίσει νὰ ἔχουν ἐκμαυλίσει τόσον πολὺ τοὺς λαοὺς μὲ ἀφθονώτατα αἰσχρότατα θεάματα καὶ μὲ τὴν ἔκλυση τῶν ἠθῶν, τὴν ἰσοπέδωση τῶν πνευματικῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν, τὴν καταστροφὴ τῆς γλώσσας καὶ τῆς θρησκείας, τὸν οἰκουμενισμό, τὴν παγκοσμιοποίηση, τὴν νέα τάξη πραγμάτων, τὴν νέα ἐποχὴ ἔχουν πολτοποιήσει τοὺς λαούς, γιὰ νὰ μὴ ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως καὶ ἀπαθῶς νὰ βλέπουν τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα ὑπὸ τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ  .  .  .
Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἐπανευαγγελισθοῦν οἱ λαοὶ γιὰ νὰ τονωθοῦν ἠθικὰ καὶ νὰ ἀναγεννηθοῦν πνευματικά, νὰ ἐπιστρέψουν στὶς ρίζες τους. Ἐν τῇ ἑνότητι ἡ ἰσχύς καὶ νὰ βροντοφωνοῦν μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς τους : «οὐκ ἐᾶν ἡμᾶς καθεύδειν τὰ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας». Δηλαδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἴμαστε ἀφιονισμένοι καὶ ἀπαθεῖς ἀπέναντι στὶς ἐγκληματικὲς ἐπιτυχίες τῶν σιωνιστῶν.
μοναδικὴ Ὀρθόδοξοςκαὶ ἐπιβεβλημένη λύσις εἶναι :
Ι) νὰ διαφωτισθοῦν ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη τους νὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἄμεση κατάπαυση τοῦ πυρὸς στὴ Συρία.
ΙΙ) Νὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ τζιχαντιστὲς ἀπὸ τὴν Συρία
ΙΙΙ) Νὰ καταδικασθοῦν οἱ αἴτιοι γιὰ τὶς γενοκτονίες Συρίας, Ἰράκ, Λιβύης καὶ νὰ ἀποζημιώσουν τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων πολέμου.
ΙV) Αν ἔχουν ὅλοι ἀπὸ πολλὲς οἰκογένειες ξεκληρισθῆ, οἱ ἀποζημιώσεις αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων νὰ διατεθοῦν σὲ ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, στέγες ἀγάπης καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα.
V) Οἱ αἴτιοι τῶν καταστροφῶν νὰ καταδικασθοῦν νὰ ἐπανοικοδομήσουν      τὰ κατεστραμμένα κτήρια, ἀεροδρόμια, γέφυρες, δρόμους κλπ ὑποδομὲς καὶ πρὸ παντὸς τὰ μνημεῖα πολιτισμοῦ.
Διαφορετικὰ ὁ ὄλεθρος και ἡ συμφορὰ θὰ πολλαπλασιάζονται καθημερινά.
Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει ἀμέσως νὰ κλείσῃ τὰ σύννορά της στὸ Αἰγαῖο καὶ στὸν Ἔβρο καὶ πρὸς Βορρὰ νὰ μὴ εἰσέρχονται ἄλλοι μωαμεθανοί. Μὲ κάθε τρόπο νὰ διευκολύνει τὴν ἔξοδο ὅλων τῶν μωαμεθανῶν ὅπου δεῖ. Διότι οἱ φίλοι μας – φίδια κολοβὰ μᾶς τὴν ἔφεραν «μπαμπέσικα». Οἱ ἴδιοι νὰ κλείνουν τὰ σύννορά τους καὶ μᾶς παντοιοτρόπως νὰ μᾶς πειθαναγκάζουν μὲ κροκοδείλια δάκρυα νὰ ἀφήνουμε τὰ σύννορά μας ἀνοικτά .  .  . 
Ἀλλοίμονο μας ἄν περάσουν καὶ ἄλλα ἑκατομμύρια μωαμεθανοὶ καὶ κλεισθοῦν στὴν Ἑλλάδα. Ὄχι μόνον στὰ νησιά μας θὰ ὑπερτεροῦν οἱ μωαμεθανοί, ἀλλὰ σιγά-σιγά καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.
Οἱ χριστιανοὶ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, σὰν μειοψηφία, θὰ ὀφείλουν νὰ ὑποκύπτουν καὶ νὰ πειθαρχοῦν στὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν μωαμεθανῶν.Τὰ ὀστᾶ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν καὶ θὰ βροντοφωνοῦν: Ἀνάθεμα στοὺς ἀπογόνους μας. Διότι, ἐνῶ ἐμεῖς κάναμε τὸ κορμί μας κόσκινο γιὰ νὰ διώξουμε μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνυπόφορους μωαμεθανούς, ἐν τούτοις οἱ ἀπόγονοί μας ἐξαπατήθηκαν καὶ παρασύρθηκαν καὶ ἐπέτρεψαν νὰ εἰσβάλλουν ἑκατομμύρια   ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων .
Ἡ καλυτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις.
Ἄν δὲν σεβόμαστε τοὺς προγόνους μας, τουλάχιστον ἄς λυπηθοῦμε τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἀναθεματίζουν, ὁπότε θὰ γίνῃ τό «ΖΗΤΩ ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΜΕ».
καὶ  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΣ.
Ἄς ἀντιδράσουμε ὅλοι μαζὶ παντοιοτροπως, μήπως προλάβουμε τὶς ἀπερίγραπτες ἀτέρμονες φρικτὲς ὠδύνες,     
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ