14/12/15

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κύριοι Ὑπουργοί, Βουλευτές, Περιφερειάρχες καὶ Δήμαρχοι

ΞΕΡΑΜΕΝΑ ΧΕΡΑΚΙΑ
ΚΑΙ
ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΚΡΟΤΕΜΑΧΙΑ(«PELLETS»)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριοι Ὑπουργοί,  Βουλευτές, Περιφερειάρχες καὶ Δήμαρχοι,
1.Εἴμαστε πλέον στὴ καρδιὰ τοῦ χειμώνα. Ἄς μὴ ἔχουμε καὶ ἐφέτος στὰ σχολεῖα παιδάκια μὲ παγωμένα χεράκια καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἐγκληματικὴ σπατάλη ἀπὸ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι ὑπερθερμαίνουν τὰ γραφεῖα τους καὶ ἀνοίγουν καὶ τὰ παράθυρα, γιὰ νὰ μὴ σκάσουν ἀπὸ τὴν ζέστη...


Εἶναι μέγιστο κρίμα καὶ αἶσχος τὰ κλαδέματα τῶν δένδρων στὶς πόλεις καὶ  τοὺς ἀγροὺς νὰ πηγαίνουν στὰ ἀπορρίμματα καὶ νὰ ὑπερχειλίζουν οἱ χωματερὲς καὶ μὲ χρήσιμα προϊόντα καὶ νὰ μολύνουν ἀφαντάστως τὸ περιβάλλον.
Ἕως πότε Ἑλλάδα μας θὰ πληρώνῃ τοῦ κόσμου τὰ πρόστιμα στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη γιὰ τὶς χωματερές ; ; ;  Μὲ αὐτὰ τὰ τεράστια πρόστιμα θὰ μποροῦσαν ὅλα τὰ φτωχὰ νοικοκυριὰ νὰ παίρνουν δωρεὰν ἡλιακοὺς θερμοσίφωνες, καὶ ἔτσι δὲν θὰ ἦταν ἀνάγκη  νὰ πληρώνουμε δισεκατομμύρια γιὰ καύσιμα  καὶ νὰ καῖμε καὶ λιγνίτη, μολύνοντας τὸ περιβάλλον.

Τὰ κλαδέματα μποροῦν νὰ γίνουν μικροτεμάχια ξύλου, τὰ ὁποῖα  καίγονται ἀντὶ πετρελαίου σὲ εἰδικὲς θερμάστρες εἰδικοὺς καυστῆρες!
Δῆμοι, ἐθελοντές πολίτες καὶ ΟΑΕΔ μποροῦν νὰ δημιουργήσουν μία ἑταιρεία παραγωγῆς καυστήρων μικροτεμαχίων ξύλου καὶ συστήματα θερμάνσεως μὲ ροὴ θερμοῦ ὕδατος, ποὺ παράγει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ παράγῃ πολὺ πιὸ πολλὰ καὶ καλὰ Ἑλλάδα μας, συναξιοποιοῦντες τὸν  ἡλιακὸ θερμοσίφωνα, δηλαδὴ πολλαπλάσια ὀφέλη ! ! !

Ἡ τεχνολογία ἔχει λύσεις γιὰ προστασία ἀπὸ ρύπους τῆς καύσεως αὐτῶν τῶν ὑλικῶν. Ἐπιπροσθέτως χιλιάδες θέσεις ἐργασίας προκύπτουν! !  Αὐτὲς οἱ λύσεις φυσικὰ πρέπει νὰ εἶναι συμπληρωματικὲς τὶς κρύες νύκτες τοῦ χειμῶνα καὶ στὶς ἡμέρες τοῦ χιονιᾶ. Προηγεῖται ἡ ἡλιακὴ καὶ ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια, ποὺ μὲ τὴν τεχνολογία μπορεῖ νὰ προσφέρῃ πολλά .  .  .
2.Δώσατε ἄτοκα δάνεια σὲ πολύτεκνες, ἄπορες οἰκογένειες καὶ χαμηλοεισοδηματίες Ἕλληνες πολίτες ξεπληρώνοντάς τα σὲ 200 δημινιαῖες δόσεις χωρὶς τά «τρίκ» τῶν τραπεζῶν μὲ πλάγιες ἀφαιμάξεις – ληστεῖες (ἄνοιγμα φακέλλου, ταχυδρομικά, ἐλέγχους νομικῶν, ἐλέγχους μηχανικῶν καὶ λοιπὲς μεθοδίες) ! ! !
 Τὸ μέγιστο μέρος τῶν κεφαλαίων αὐτῶν μπορεῖ νὰ ἐξασφαλισθῇ ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ἀπὸ ἀδιάθετα κονδύλια τῶν χωρῶν μελῶν, ποὺ ἔχουν πολὺ μικρὴ ἀπορροφητικότητα, διότι θὰ συμβάλλουν τὰ μέγιστα στὴν μείωση καυσαερίων τοῦ περιβάλλοντος ! ! ! . . .
3.Γιὰ ὅλα αὐτά, ὅμως, ἀπαιτοῦνται σοβαροί, ἱκανοί, εὐσυνείδητοι, φιλότιμοι καὶ ἐργατικοὶ ἰθύνοντες στὴν κάθε θέση ἐργασίας καὶ στὶς διάφορες ἀποστολές, ποὺ ἐνημερώνονται στὰ διάφορα συνέδρια. Νὰ μὴ ἔχουν μόνο γνώσεις ξένων γλωσσῶν, ἀλλὰ κυρίως καὶ προπαντὸς νὰ ἔχουν ἱκανότητες ἀρθρώσεως λόγου, κοινωνικὴ εὐαισθησία καὶ ἑλληνικὸ πατριωτισμὸ καὶ νὰ μὴ εἶναι δοτοὶ καὶ ξενόδουλοι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες παντοιοτρόπως προσπαθοῦν νὰ ἐξουθενώσουν τὴν ὡραία Ἑλλάδα μας.

Εἶναι κρίμα νὰ κρυώνουν παιδιὰ καὶ ἄνθρωποι τὸν χειμῶνα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ


ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ