2/4/15

Καινούργια αρχή στον Πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας - Νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι στο Δ.Σ. με όρεξη για προσφορά και όραμα για το χωριό μας

Στις 15/3/2015 πραγματοποιήθηκε Γ.Σ. όπου εκλέχθηκε νέο προεδρείο. Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από νέους ανθρώπους που με πολύ όρεξη θα προσπαθήσουν να κάνουν τον σύλλογο και πάλι ενεργό και να μπορέσουν να συγκεντρώσουν όλους τους Κρεντιώτες της Αθήνας και πάλι μαζί...
Ευχή μας στη νέα Πρόεδρο και σε όλα τα Μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου να έχουν πάντα επιτυχίες στο έργο τους. Ο Θεός να ευλογεί τον αγώνα σας προς όφελος του ωραίου χωριού μας. Θα είμαστε δίπλα σας. Πάντα αρωγοί σε ότι θετικό γίνεται για τον τόπο μας.
ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟΙ 


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΕΝΤΙΩΤΩΝ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΠΑΡΝΟΝ», συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρεντιωτών Ευρυτανίας «Ο Άγιος Αθανάσιος», σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από την από 15 Μαρτίου 2015 Γενική Συνέλευση των μελών του.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:
1.            Κοψαχείλη Αμαλία του Βασιλείου
2.            Λάππα Γεωργία του Κωνσταντίνου
3.            Λεπενιώτης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
4.            Μάκκα Μαριάνθη του Ηλία
5.            Μάκκας Αλέξανδρος του Γεωργίου
6.            Ντάλλας Ευάγγελος του Αθανασίου
Το 7ο μέλος Μπούρα – Μάκκα Μαρία του Γεωργίου, παρότι έγκαιρα προσκλήθηκε, δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Εφόσον υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
2.Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης του Συλλόγου

ΘΕΜΑ 1ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Ακολούθησαν τοποθετήσεις από όλα τα παρόντα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρεντιωτών Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και στη συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προεδρείου. Το μέλος Μπούρα – Μάκκα Μαρία είχε ενημερώσει τηλεφωνικά ότι θα συμφωνήσει με την πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών και με αυτό τον τρόπο θα ψηφίσει μέλη για συγκεκριμένες θέσεις στο Προεδρείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξέλεξε ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την Λάππα Γεωργία του Κωνσταντίνου και ως αντιπρόεδρο αυτού τον Λεπενιώτη Ευάγγελο του Κωνσταντίνου.
Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ομόφωνα εξέλεξε τον Μάκκα Αλέξανδρο του Γεωργίου και για την θέση του ταμία την Κοψαχείλη Αμαλία του Βασιλείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν οι υπόλοιποι τρείς εκλεγέντες από την Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου 2015 όπου θα είναι απλά μέλη και είναι οι: Μάκκα Μαριάνθη του Ηλία, Μπούρα – Μάκκα Μαρία του Γεωργίου και Ντάλλας Ευάγγελος του Αθανασίου.
ΘΕΜΑ 2ο
Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης του Συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και βάση του άρθρου 12 του καταστατικού του Συλλόγου, ομόφωνα αποφάσισε για της αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα εκπροσώπησης του Συλλόγου.
1. Η Πρόεδρος Λάππα Γεωργία του Κωνσταντίνου θα εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής, θα επιβλέπει την τήρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και θα διευθύνει τις συζητήσεις σ’ αυτές. Θα υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Μάκκα Αλέξανδρο του Γεωργίου κάθε εξερχόμενο έγγραφο και θα μονογράφει κάθε εισερχόμενο. Μαζί με την ταμία Κοψαχείλη Αμαλία του Βασιλείου θα υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών. Την Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Λεπενιώτης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Μάκκας Αλέξανδρος του Γεωργίου θα εποπτεύει την διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας του Συλλόγου, θα τηρεί πρωτόκολλου αλληλογραφίας, θα τηρεί τα πρακτικά και το μητρώο των μελών, θα φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου και θα τηρεί τα βιβλία του αρχείου. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα αναπληρώνει το μέλος Μάκκα Μαριάνθη του Ηλία.
3. Η Ταμίας Κοψαχείλη Αμαλία του Βασιλείου θα τηρεί το ταμείο του Συλλόγου, θα ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται από την ίδια, θα εκτελεί τις πληρωμές βάση ενταλμάτων που θα υπογράφονται από την ίδια και από την Πρόεδρο. Κάθε τρίμηνο θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου. Θα ενεργεί καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου οποιοδήποτε ποσό εισπράττει, θα διαθέτει πάντα στο ταμείο μετρητά έως εκατό (100€) ευρώ, θα ενεργεί αναλήψεις μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα αναπληρώνει η Πρόεδρος Λάππα Γεωργία του Κωνσταντίνου.
Αφού δε υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, η συνεδρίαση έλαβε τέλος και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Αθήνα, 22/3/2015

Η Πρόεδρος

Λάππα Γεωργία